2015/04/22

Haiku。Senryu。 Mini Poem 俳句、川柳、3行詩

Haiku International Association 


オバマ大統領が安部首相の晩餐会でHaiku 披露!! 2015/4/28


【※】

川柳  senryu:
comic Haiku :  satirical Haiku ;   humorous Haiku ;  Senryu poem  

0 件のコメント: